ROOM EXPERIENCE GELDROP

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Roomexperience Geldrop.
Roomexperience Geldrop
Roomexperience Geldrop is voor gezelligheid en is voor iedereen. Om te zorgen dat het voor 
iedereen leuk blijft hebben we enkele regels gemaakt. Die regels staan hieronder en zijn voor 
iedereen toepasselijk. Het is daarom belangrijk om deze algemene voorwaarden vooraf goed te 
lezen.
1. Definities
Roomexperience Geldrop.: Het bedrijf dat de locatie exploiteert, de activiteiten op die locatie 
mogelijk maakt en de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst waarbij Roomexperience Geldrop. partij is en waar de 
algemene voorwaarden op van toepassing zijn
De bezoeker: De bezoeker van Roomexperience Geldrop.
De deelnemer: De bezoeker die gebruik maakt van de faciliteiten van Roomexperience Geldrop.
De begeleider: hij of zij die anderen al dan niet beroepsmatig, zal begeleiden en toezicht houdt op 
een deelnemer of meerdere bezoekers tijdens de aanwezigheid bij Roomexperience Geldrop.
2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van 
Roomexperience Geldrop.
2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Roomexperience 
Geldrop. dit nadrukkelijk schriftelijk vermeldt of erkent.
3. Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden, zijn niet toepasselijk, tenzij 
nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van 
Roomexperience Geldrop., die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, 
alsmede ten gunste van derden, door wie Roomexperience Geldrop. de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
3. Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding wordt 
gesteld.
2. Indien en voor zover Roomexperience Geldrop. in een offerte een termijn voor aanvaarding 
heeft gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en 
onvoorwaardelijke aanvaarding van die offerte door de wederpartij. In alle andere gevallen 
komt een overeenkomst pas tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de zijde van
Roomexperience Geldrop. In het laatste geval wordt de factuur van Roomexperience 
Geldrop. als schriftelijke orderbevestiging beschouwd. Bij afwijkingen is de orderbevestiging 
van Roomexperience Geldrop. bindend.
3. Alle geoffreerde of overeengekomen prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in 
euro.4. Het gebruik van de apparatuur
1. De deelname aan een spel is uitsluitend bestemd voor ontspanning. Het is niet toegestaan 
om daar een gokelement aan te verbinden.
2. Door de bezoeker wordt aanvaard dat de mogelijkheid bestaat dat een apparaat of meerdere 
appraten op enig moment niet of slechts gedeeltelijk functioneert of functioneren. Ook 
bestaat de mogelijkheid dat afgebeelde apparatuur niet aanwezig is of vervangen is door 
andere apparatuur. De bezoeker heeft in geen van de hiervoor genoemde gevallen recht op 
enigerlei vorm van korting of compensatie.
3. De deelnemer dient altijd de aanwijzingen die voor het spel gegeven worden, te volgen.
4. Het is belangrijk dat de bezoeker zich er van bewust is dat het gebruik van de apparatuur 
veel impulsen kan geven. Het is daarom belangrijk om een goede balans in acht te nemen in 
het gebruiken van de apparatuur en het niet gebruiken daarvan. Waar die balans ligt is voor 
iedereen anders. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker en niet van 
Roomexperience Geldrop. om die balans te vinden en daar ook naar te leven. 
Roomexperience Geldrop. is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen voor de niet 
naleving daarvan door een deelnemer.
5. Reservering
1. De bezoeker die een reservering maakt, staat ervoor in dat
2. de tijdige betaling van het bedrag dat berekend wordt bij reservering tijdig voldaan wordt. 
3. iedere deelnemer de minimum-leeftijd bereikt heeft,
4. de deelnemers kennis nemen van deze algemene voorwaarden en dat zij deze algemene 
voorwaarden zullen nakomen.
5. Indien de overeengekomen tijd voorbij is en de bezoeker is niet tijdig, vertrokken zal de 
bezoeker bij moeten betalen. De bezoeker is zelf verantwoordelijk om dit in de gaten te 
houden.
6. Annulering
Annulering is mogelijk tot 48 uur voorafgaande aan de reservering. 
Indien je binnen 48 uur voorafgaand aan de reservering wilt annuleren, behouden wij ons het 
recht om de reservering(en) in rekening te brengen.
7. Toegang tot Roomexperience Geldrop.
1. Roomexperience Geldrop. heeft altijd het recht om een bezoeker de toegang te weigeren of 
een bezoeker te verwijderen uit de locatie en van het terrein.
2. Roomexperience Geldrop. zal daartoe in ieder geval zonder dat zij gehouden is tot nadere 
onderbouwing, overgaan op het moment dat een bezoeker.
3. Het volledige bedrag van de reservering niet tijdig ontvangen werd door Roomexperience 
Geldrop.
4. zich niet aan deze algemene voorwaarden of de aanwijzingen van het personeel houdt,5. de apparatuur niet volgens de gebruiksinstructies gebruikt of naar het oordeel van het 
personeel van Roomexperience Geldrop. onnodig lang bezet houdt,
6. andere bezoekeren volgens de beoordeling van het personeel van Roomexperience Geldrop.
lastigvalt of zich anderszins onaanvaardbaar mocht gedragen,
7. er aanwijzingen zijn dat de bezoeker zich niet als een goed bezoeker zal gedragen of zich als 
zodanig gedraagt. Daarvan is onder andere sprake als hij schade veroorzaakt aan derden, aan 
de apparatuur of aan het interieur, hij zich onbehoorlijk mocht uitlaten tegenover het 
personeel of andere bezoekers, luidruchtig is, onder invloed is van alcohol, drugs of 
medicijnen of onvoldoende rekening houdt met anderen.
8. de toegang eerder ontzegt is of een bezoeker eerder het pand heeft moeten verlaten.
9. Roomexperience Geldrop. hanteert een zogenaamd nul tolerantie beleid. Dat betekent dat 
Roomexperience Geldrop. gerechtigd is om zonder waarschuwing over te gaan tot weigering 
of uitzetting van de bezoeker.
10. Het is niet toegestaan om zelf eten of drank mee te nemen. Het is ook niet toegestaan om 
alcohol of drugs te gebruiken in het gebouw of op het terrein van Roomexperience Geldrop.
Verder is het niet toegestaan om alcohol aan jongeren onder 18 jaar te geven of voor hen te 
bestellen. Het is ook niet toegestaan om alcohol of drugs te verkopen in het gebouw of op 
het terrein van Roomexperience Geldrop.
11. Als Roomexperience Geldrop. op enig moment een bezoeker niet wijst op de strikte naleving 
van deze algemene voorwaarden of naleving daarvan vordert, brengt dit niet met zich mee 
dat Roomexperience Geldrop. daar afstand van gedaan heeft en kunnen daar door een 
bezoeker geen rechten of weren aan ontleend worden.
8. Overmacht
1. Roomexperience Geldrop. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 
bezoeker, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te 
wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in 
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of 
niet-voorzien, waarop Roomexperience Geldrop. geen invloed kan uitoefenen, en waardoor 
Roomexperience Geldrop. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in 
het bedrijf van Roomexperience Geldrop. of van derden daaronder begrepen.
3. Roomexperience Geldrop. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 
Roomexperience Geldrop. haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Roomexperience Geldrop. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee 
maanden, dan is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder 
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Roomexperience Geldrop. ten tijde van het intreden van overmacht haar 
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde 
toekomt, is Roomexperience Geldrop. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na 
te komen gedeelte separaat te factureren. De bezoeker is gehouden deze factuur te voldoen 
als dat er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
9. Aansprakelijkheid
1. Roomexperience Geldrop. is niet aansprakelijk voor welke schade en/of diefstal ook, tenzij 
uit de wet dwingend anders voortvloeit.
2. Indien Roomexperience Geldrop. op enig moment aansprakelijk mocht zijn dan, is deze 
aansprakelijkheid steeds beperkt tot tweemaal de kosten voor het toegangskaartje, althans 
is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat door de WAB verzekering in 
voorkomend geval uitgekeerd wordt.
3. Roomexperience Geldrop. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade 
geleden door de bezoeker zelf of door derden die aan de bezoeker toerekenbaar is. De 
aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.
4. Iedere schade dient onmiddellijk na het schadeveroorzakende moment gemeld te worden bij 
de bedrijfsleiding. De schade wordt schriftelijk vastgelegd en dient te worden ondertekend 
door de bedrijfsleiding en de bezoeker. De schademelding moet een gedetailleerde 
beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. Claims die niet in deze 
termijn kenbaar worden gemaakt worden niet in behandeling genomen.
5. De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade aan derden en / of aan zaken die aan hem 
toerekenbaar is.
10. De begeleider
De eventuele begeleider van een deelnemer of deelnemers is verantwoordelijk voor de naleving van 
deze algemene voorwaarden door, en zal de algemene voorwaarden bespreken en uitleggen aan de 
deelnemer of deelnemers en.
Veel plezier!
Roomexperience Geldrop.